Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Fundacji Polska bez barier

Fundacja Polska bez barier zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://polskabezbarier.org/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Fundacji Polska bez Barier

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-08-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23 .

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę: Akces Lab Mateusz Ciborowski.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Augustyniak, adres poczty elektronicznej maciek@polskabezbarier.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 790 494 794. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Polska bez Barier ul. M. Paca 40, 04-386 Warszawa, PL, EU

Najczęściej można nas spotkać w Warszawie ul. Paca 40. To przestrzeń społecznościowa, sąsiedzka o nazwie Miejsce Akcji Paca, użyczana częściowo również na potrzeby biurowe Fundacji Polska Bez Barier. Działania Fundacji odbywają się na parterze. Pierwsze piętro nie podlega poniższemu opisowi, prowadzą na nie schody. Nasza obecność w opisywanej przestrzeni nie jest stała, także w przypadku chęci odwiedzin, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu mailowego (fundacja@polskabezbarier.org) lub telefonicznego (+48 790 494 795).

Z najbliższego przystanku komunikacji miejskiej jest około 100 metrów. Ciąg komunikacyjny jest równy i pozbawiony przeszkód. Niekiedy zawężają go nieprawidłowo parkujące samochody. Oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościmi znajduje się w odległości około 30 metrów od wejścia. Jest ono umieszczone częściowo na jezdni (z nierównej kostki), częściowo na chodniku. Różnica poziomów między chodnikiem, a jezdnią może skutkować lekkim nachyleniem bocznym zaparkowanego samochodu. Samochody można też parkować na szerokim chodniku bezpośrednio przed wejściem. Jest to wygodniejsze rozwiązanie.

Przed drzwiami wejściowymi jest łagodne wyniesienie chodnika. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, otwierają się manualnie, do ich otwarcia nie trzeba używać znacznej siły. W godzinach pracy zapewnione jest wystarczające oświetlenie wejścia.
Poziome ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość. Dezorientację może wprowadzać nieregularny wzór posadzki.
W toalecie zastosowano pochwyty po obu stronach muszli. Odpowiednia przestrzeń transferowa na muszlę, została zapewniona z prawej strony (patrząc na wprost). Przestrzeń manewrowa jest ograniczona i wynosi 120 cm x ponad 200 cm.
W przestrzeni dostępne są dwie, przenośne pętle indukcyjne. Możliwe jest też zdalne połączenie z tłumaczem/czką Polskiego Języka Migowego.

Możliwe jest też wypożyczenie i skorzystanie (na terenie przestrzeni) z wózka ortopedycznego lub aktywnego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Zwierzęta asystujące (i nie tylko asystujące) są mile widziane.

 

Fundacja Polska bez Barier ul. L. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa, PL, EU

Powyższy adres służy wyłącznie do odbioru korespondencji i celów formalno-skarbowych. Nie funkcjonują w nim żadne przestrzenie w których obsługiwane są osoby.

Kontakt

Fundacja Polska Bez Barier
ul. L. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa, PL, EU

NIP: 113-28-59-091
REGON: 146294600
KRS: 0000433156

Nr konta: 73 1090 1056 0000 0001 4403 8881

Deklaracja dostępności

Branding & Webdesign by Babilon.me